REGULAMIN PER-A.PL
SPIS TREŚCI:
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.per-a.pl prowadzony jest przez Drava s.c. Przemysław Kołodziej Maciej Kuik z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), Rumianek, Radosna 15, wpisaną do rejestru CEIDG pod numerem NIP 781-190-07-29, adres poczty elektronicznej: m.kuik@per-a.pl, numer telefonu kontaktowego 881 316 672 oraz 881 931 499.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://drava.pl/pl/polityka-prywatnosci-rodo/
  4. Definicje:
   1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
   3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
   4. KLIENT – (1) osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
   7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych informacji o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
   8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.per-a.pl.
   10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA DRAVA spółka cywilna Przemysław Kołodziej Maciej Kuik  z siedzibą w Rumianek, Radosna 15  wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP 7811900729 oraz numerem REGON 302840775.
   11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   13. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
   1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola “Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający, przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej. W ramach Konta Usługobiorca może podać takie dane jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, NIP), numer telefonu kontaktowego.
   2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.kuik@per-a.pl, lub też pisemnie na adres:

    Drava s.c.
    62-080 Tarnowo Podgórne
    Rumianek, Radosna 15.
   3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola “Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. W wypadku klientów będących konsumentami podanie numeru NIP nie jest niezbędne.
   4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
   5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu “Newsletter”, widocznym na stronie Sklepu Internetowego, adresu poczty elektronicznej , kliknięciu pola “Zapisz“, a następnie potwierdzeniu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, zawarty w wiadomości e-mail przesłanej na wskazany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji wyboru (checkboxa) w trakcie składania Zamówienia oraz podczas zakładania Konta.
   6. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w polu “Newsletter” widocznym na stronie Sklepu Internetowego i kliknięciu pola “Wypisz” lub skierowania żądania rezygnacji z Newslettera do Usługodawcy.
   7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
    • komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon lub podobne urządzenie z dostępem do Internetu
    • dostęp do poczty elektronicznej
    • aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Edge, Safari
    • włączenie w przeglądarce internetowej dla strony drava.pl obsługi Javascript i zapisu plików Cookies (ciasteczka)
   8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2. Tryb postępowania reklamacyjnego:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
    • pisemnie na adres: Drava s.c. 62-080 Tarnowo Podgórne Rumianek, Radosna 15
    • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.kuik@per-a.pl • telefonicznie pod numerem 881 316 672
   2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.3 Regulaminu.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
   2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
   3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
    mBank S. A.
    Numer rachunku: 72 1140 2004 0000 3402 7742 1684
   4. Przelew z odroczonym terminem płatności – forma ta jest dostępna wyłącznie dla stałych Klientów korzystających z usługi Konta, nie będących konsumentami, dokonujących zakupów hurtowych oraz dla instytucji, urzędów i przedsiębiorstw, po uprzedniej weryfikacji przez Sprzedawcę.
   5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu bm.pl – szybki przelew bankowy realizowany przez usługę BlueMedia. Sprzedawca otrzymuje informację o zapłacie za Zamówienie zaraz po jego opłaceniu przez Klienta.
  2. Termin płatności:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania ustalonej płatności celem wydania bądź wysłania przesyłki.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w niniejszym Regulaminie oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   1. Przesyłka pocztowa:
    a) wysyłka ekonomiczna (eCommerce) Pocztą Polską – metoda wysyłki dostępna jedynie dla wybranych produktów małogabarytowych (widoczne przy opisie Produktu) i jedynie w przypadku przedpłaty. Przesyłka dociera przeważnie w ciągu około 4 dni roboczych od dnia wysyłki. Dla tego sposobu dostawy nie jest dostępna płatność za pobraniem. Koszt przesyłki to 6,50 do 15 zł w zależności od gabarytów przesyłki dla zamówień opłaconych przelewem lub za pośrednictwem serwisu BlueMedia.
    b) wysyłka Pocztą Polską, usługa Kurier48 – przesyłka dociera przeważnie w ciągu około 1-2 dni roboczych od dnia wysyłki. Koszt przesyłki to 12 do 25 zł  w zależności od gabarytów przesyłki dla zamówień opłaconych przelewem lub za pośrednictwem serwisu BlueMedia.
    c) wysyłka pobraniowa Pocztą Polską, usługa Kurier48 – przesyłka dociera przeważnie w ciągu około 1-2 dni roboczych od dnia wysyłki. Za zamówione produkty zapłacą Państwo przy odbiorze listonoszowi lub na poczcie. Koszt przesyłki to 16 do 28 zł w zależności od gabarytów przesyłki. 
   2. Przesyłka kurierska – kurier dostarcza przesyłkę przeważnie następnego dnia roboczego od dnia nadania. Jeżeli wybiorą Państwo płatność za pobraniem, za zamówione produkty zapłacicie kurierowi przy odbiorze – przesyłka kosztuje 20 do 200 zł w zależności od gabarytów przesyłki, także w przypadku płatności przelewem z odroczonym terminem płatności.
   3. Paczkomaty InPost 24/7 – przesyłka doręczana jest do Paczkomatu InPost najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia nadania. Dla tego sposobu dostawy nie jest dostępna płatność za pobraniem. Przesyłka taka kosztuje 11 do 20 zł  w zależności od gabarytów przesyłki przy przedpłacie lub za pośrednictwem serwisu Blue Media. Ta forma dostawy nie jest dostępna dla produktów, których wymiary przekraczają gabaryty obsługiwane przez przewoźnika.
   4. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy – po odbiór osobisty towaru zapraszamy do siedziby Sprzedawcy przy adresie Rumianek, Radosna 15. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
  4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób (pod warunkiem, że w opisie Produktu nie wskazano innego terminu dostawy z uwagi na ograniczoną dostępność Produktu):
   • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
   • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie niezwłocznie gotowy do odbioru przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy termin. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
   •w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
   •w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
   • pisemnie na adres: Drava s.c. 62-080 Tarnowo Podgórne Rumianek, Radosna 15;
   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.kuik@per-a.pl
   • telefonicznie: 881 316 672
   • osobiście w siedzibie Sprzedawcy: Drava s.c. 62-080 Tarnowo Podgórne Rumianek, Radosna 15
  4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Drava s.c. 62-080 Tarnowo Podgórne Rumianek, Radosna 15. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  2. Mając na względzie pozytywną współpracę z Klientami dążymy do możliwie najkorzystniejszego dla Klienta rozwiązania zgłaszanej reklamacji. Informujemy, że konsumenci na terenie Unii Europejskiej mogą korzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy: https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Uczestnictwo w takiej procedurze jest dobrowolne dla obydwu stron. Wypełniając obowiązki ustawowe, informujemy, że Drava s.c. nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów.
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
   • pisemnie na adres: Drava s.c. 62-080 Tarnowo Podgórne Rumianek, Radosna 15;
   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.kuik@per-a.pl ;
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów
   • dla pozostałych umów (Usługa Konto i Newsletter) – od dnia zawarcia umowy.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności (z wyjątkiem płatności za pobraniem, w tym przypadku Sprzedawca zwraca płatność na wskazany rachunek bankowy), jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie Produktu przed jego upływem na adres: Drava s.c. 62-080 Tarnowo Podgórne Rumianek, Radosna 15;
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, czyli dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy.
  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
   2. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
   3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
  2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  3. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  4. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
  6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.drava.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Drava s.c. Przemysław Kołodziej Maciej Kuik z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), Rumianek, Radosna 15, wpisaną do rejestru CEIDG pod numerem NIP 781-190-07-29. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.per-a.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.drava.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

11.RECYKLING

1. Zgodnie z Ustawą z 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495) o zużytym sprzęcie elektronicznym informujemy, że punkt zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego oraz elektrycznego znajduje się pod adresem: Drava s.c. Przemysław Kołodziej Maciej Kuik z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), Rumianek, Radosna 15. Wymiana zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego jest dokonywana za zasadzie ekwiwalentności i proporcjonalności, a więc sztuka za sztukę. Sklep nie odbiera zużytego sprzętu bezpośrednio od Klienta.

2. Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO) zawarto w cenie Produktów, określonych w grupach i rodzajach sprzętu elektrycznego i elektronicznego w załączniku nr 1 do Ustawy o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym.

3. Sprzedawca zarejestrował Sklep w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ). Nr zgłoszenia xxxx

4. Firma DRAVA, jako wprowadzający do obrotu akumulatory, zobowiązuje się do odebrania od użytkownika końcowego, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, baterii i akumulatorów, w ilości nie większej niż ilość przekazana użytkownikowi końcowemu, i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu.

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.